Intresseanmälan ROST-styrelse 18/19

Fields marked with an * are required

 

Årsmötet hålls den 28/2-2018 klockan 17.15 i Maskintekniks programrum, sal G510A. Mandatperioden för styrelsen 18/19 är från den första mars 2018 till den sista febrauri 2019.

Används för att kunna kontrollera medlemskap. För att bli vald till styrelsen krävs medlemskap i Blekinge Studentkår under mandatperioden.

Ordförande (och Vice Ordförande):
Ordförande (och Vice ordförande) är (gemensamt) ansvarig(a) för att:
-Sammankalla styrelsemöten och hålla dem,
-Följa upp så att styrelsen genomför och sköter sitt arbete i enlighet med stadgan och de styrdokument som finns,
-Kommunikationen inom och utom styrelsen sköts,
-Skriva en rapport till varje ordinarie fullmäktigemöte samt att dyka upp på varje ordinarie fullmäktigemöte och avlägga rapporten muntligt,
-Administrera och moderera styrelsens maillista/maillistor,
-Medverka på organisationsgemensamma ordförandemöten.

Sekreterare:
Sekreteraren ansvarar för att:
-Föra protokoll under ordinarie styrelsemöten,
-Få dessa protokoll justerade och påskrivna,
-Ladda upp protokollen på molnet och skriva ut dem till pärmen i expeditionen.

Ekonomiansvarig:
Ekonomiansvarig ser till så att styrelsens ekonomi sköts. Ekonomiansvarig har också huvudsakligt ansvar för styrelsens samtliga inköp. Ekonomiansvarig ansvarar att studentkårens ekonomichef erhåller korrekta uppgifter för att kunna fullgöra sin bokföring.

Utbildningsansvarig:
Utbildningsansvarig ansvarar för att:
-Samordna utbildningsföreningens klassrepresentanter och studentrepresentanter,
-Vara utbildningsföreningens kontaktperson i utbildningsfrågor,
-Deltaga på organisationsgemensamma utbildningsutvecklingsmöten som sammankallas av Blekinge studentkårs studentombud.
Det kan falla ganska naturligt att den utbildningsansvarige även är styrelsens viceordförande.

Evenemangsansvarig:
Evenemangsansvarig ansvarar för att:
-Planera och anordna evenemang,
-Tillsammans med ekonomiansvarig upprätta en budget för dessa evenemang,
-Vara utbildningsföreningens kontaktperson i evenemangsfrågor och jämtemot de andra sektionerna,
-Deltaga på organisationsgemensamma evenemangsmöten som sammankallas av Kårstyrelsens evenemangskoordinatorer.

Näringslivsansvarig:
Näringslivsansvarig ansvarar för att:
-Sköta utbildningsföreningens näringslivskontakter
-Utveckla utbildningsföreningens näringslivskontakter
Med fördel kan näringslivskontakten enklast utvecklas genom att denne personen är delaktig i planeringen av studentkårens gemensamma arbetsmarknadsdag.

Marknadsföringsansvarig:
Marknadsföringsansvarig ansvarar för att:
-Sköta utbildningsföreningens marknadsföring i enlighet med Blekinge Studentkårs grafiska profil
-Vara utbildningsföreningens kontaktperson i marknadsföringsfrågor
-Vara delaktig på organisationsgemensamma marknadsföringsmöten som Kårstyrelsens PR-ansvariga sammankallar.

Ledamot:
Ledamöter ansvarar för att:
-Vara ett stöd för styrelsen genom att komma med insikt, åsikter eller genom att hjälpa de andra ansvarigsposterna med deras arbete